Set phụ kiện 6 món Jifeng JF-TZ206

5.800.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Set phụ kiện 6 món Jifeng JF-TZ206
𝙉𝙝𝙖̃𝙣 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪: 𝙅𝙞𝙛𝙚𝙣𝙜
𝙈𝙖̃ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢: 𝙏𝙕𝟮𝟬𝟲
𝙈𝙖̀𝙪 𝙨𝙖̆́𝙘: 𝘽𝙖̣𝙘, 𝙫𝙖̀𝙣𝙜
𝙏𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙞́𝙘𝙝: 𝘿𝙖𝙤 𝙘𝙖̆́𝙩, 𝙗𝙖̣̂𝙩 𝙡𝙪̛̉𝙖 𝙠𝙝𝙤̀ 𝟮 𝙩𝙞𝙖
𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪: 𝙆𝙞𝙢 𝙡𝙤𝙖̣𝙞
𝙏𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙡𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜: ~𝟯𝟲𝟬𝟬𝙜 (𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢 𝙗𝙖𝙤 𝙗𝙞̀)
𝘽𝙤̣̂ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢: 𝘿𝙖𝙤 𝙘𝙖̆́𝙩, 𝙗𝙖̣̂𝙩 𝙡𝙪̛̉𝙖 𝙠𝙝𝙤̀ 𝟮 𝙩𝙞𝙖, 𝙜𝙖̣𝙩 𝙩𝙖̀𝙣 𝟭 đ𝙞𝙚̂́/𝙪/𝙤̂́𝙣𝙜 đ𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙘𝙞/𝙜𝙖𝙧 𝟭 đ𝙞𝙚̂́/𝙪,𝙩𝙖̂̉𝙪 𝙗𝙖̆́𝙩 𝙩𝙤́𝙥
𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙨𝙚́𝙩 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙩𝙖̣̆𝙣𝙜 đ𝙪̉ 𝙢𝙤́𝙣 𝙧𝙖̂́𝙩 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙡𝙮́ đ𝙚̂̉ 𝙡𝙪̛̣𝙖 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 đ𝙞 𝙗𝙞𝙚̂́𝙪 𝙩𝙖̣̆𝙣𝙜

Liên hệ qua Zalo