Zippo 1941 Cá Chép khắc nổi Armor Lacke bạc

2.500.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Zippo 1941 Cá Chép khắc nổi

𝐂𝐚́ 𝐜𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐱𝐮̛𝐚 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 
𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐠𝐢𝐨̉𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧, 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̣𝐧𝐠
𝐋𝐚̀ 𝐥𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̉𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐠𝐢𝐨̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐚̉𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐨𝐚́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 
𝐙𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐚𝐫𝐦𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐜𝐤𝐞 𝐛𝐚̣𝐜 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́ 𝐜𝐡𝐞́𝐩 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐕𝐮̃ 𝐦𝐨̂𝐧
𝐍𝐚̆𝐦 𝐒𝐱 𝟐𝟎𝟏𝟕
𝐕𝐨̉ 𝐚𝐫𝐦𝐨𝐫 𝐝𝐚̀𝐲 𝐠𝐚̂́𝐩 𝟏,𝟑𝟓 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐨̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
𝐍𝐞𝐰 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̃𝐧𝐠

Liên hệ qua Zalo