Tủ điện bảo quản GDF SC-12AH

6.500.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

Tủ điện bảo quản GDF SC-12AH 

– 𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗚𝗗𝗙

– 𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 𝗦𝗖-𝟭𝟮𝗔𝗛

– 𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: Đ𝗲𝗻 𝘃𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗯𝗮̣𝗰

– 𝗦𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮: ~ 𝟭𝟬𝟬 đ𝗶𝗲̂́𝘂

– 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝘁𝘂̉: 𝟭 𝘃𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̣̂

– 𝗦𝗼̂́ 𝗸𝗵𝗮𝘆: 𝟮 – 𝗞𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̣̂: 𝟭𝟬 – 𝟭𝟴 đ𝗼̣̂ 𝗖 (𝗧𝘂̀𝘆 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵)

– 𝗞𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 đ𝗼̣̂ 𝗮̂̉𝗺: 𝟲𝟬% – 𝟴𝟬%

– 𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝘂̣ đ𝗶𝗲̣̂𝗻: ~ 𝟬.𝟯𝟯𝗸𝗪/𝗻𝗴𝗮̀𝘆

– 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗶́𝗰𝗵: 𝗛𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗹𝗮̆́𝗰, 𝗞𝗵𝗮𝘆 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰, Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗵𝗼̀𝗮 đ𝗼̣̂ 𝗮̂̉𝗺, 𝗟𝘂̛𝘂 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶́, 𝗕𝗼̛𝗺 𝗹𝘂̛𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̣̂ (đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵 đ𝗼̣̂ 𝗮̂̉𝗺), Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗵𝗶̣ đ𝗼̣̂ 𝗮̂̉𝗺

– 𝗕𝗮̉𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗵𝗶𝗲̂̉𝗻: 𝗡𝘂́𝘁 𝗻𝗵𝗮̂́𝗻 𝗰𝗼́ 𝗺𝗮̀𝗻 𝗹𝗲𝗱 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗵𝗶̣

– Đ𝗲̀𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘀𝗮́𝗻𝗴: Đ𝗲̀𝗻 𝗟𝗘𝗗 𝘅𝗮𝗻𝗵

– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝘂̛̉𝗮 𝘁𝘂̉: 𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗮 𝗨𝗩

– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗸𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗴𝗮̆𝗻: 𝗚𝗼̂̃

– 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝗴𝗮𝘀:

– 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰: 𝗖𝗮𝗼 𝟰𝟲𝟴𝗺𝗺 – 𝗥𝗼̣̂𝗻𝗴 𝟯𝟰𝟬𝗺𝗺 – 𝗦𝗮̂𝘂 𝟱𝟭𝟬𝗺𝗺

– 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟭𝟭.𝟳𝗸𝗴Liên hệ qua Zalo