Set phụ kiện 4 món Golden Fire T26

2.800.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Tư vấn miễn phí

𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗲́𝘁 𝟰 𝗺𝗼́𝗻 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 Golden Fire T26

𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗙𝗶𝗿𝗲

𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 𝗟𝗕-𝗧𝗭𝟲

𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: 𝗩𝗮̀𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 

𝗛𝗼̣𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁: 𝗛𝗼𝗮 𝘃𝗮̆𝗻 𝗰𝗼̂̉ đ𝗶𝗲̂̉𝗻

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Đ𝗼̂̀𝗻𝗴

𝗢̂́𝗻𝗴 𝘅𝗶̀//𝗴𝗴𝗮̀: 𝟭𝟴𝟰𝗺𝗺 𝘅 𝟮𝟴𝗺𝗺,

𝗚𝗮̣𝘁 𝘁𝗮̀𝗻: 𝟭𝟰𝟮𝗺𝗺 𝘅 𝟳𝟱𝗺𝗺

𝗕.𝗮̣̂.𝘁 𝗹.𝘂̛̉.𝗮: 𝟲𝟮𝗺𝗺 𝘅 𝟰𝟱𝗺𝗺

𝗗.𝗮.𝗼 𝗰.𝗮̆́.𝘁: 𝟵𝟰𝗺𝗺 𝘅 𝟰𝟱𝗺𝗺

𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟳𝟮𝟳𝗴 (𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗯𝗶̀) 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺: 𝗕𝗼̣̂ 𝟰 𝗺𝗼́𝗻 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽

Liên hệ qua Zalo