Khò 1 tia kiểu dáng Tubos

480.000₫
Còn hàng

𝐊𝐡𝐨̀ 𝟏 𝐭𝐢𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮_𝐛𝐨𝐬 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨𝐚̣ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 x𝐢̀ -𝐠𝐚̀ 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠
𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐝𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐚𝐬sss, 𝐜𝐨́ 𝐧𝐮́𝐭 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐠𝐚𝐬ss 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡ỉ𝐧𝐡 𝐥.𝐮̛.𝐚 𝐭𝐨 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐭𝐮𝐲̀ 𝐲́
𝐒𝐚̆̃𝐧 𝟓 𝐦𝐚̀𝐮 𝟓 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜:𝟏𝟐𝟗*𝟐𝟑𝐦𝐦
 

Tư vấn miễn phí

Bật Lửa Khò 1 tia kiểu dáng Tubos

𝐊𝐡𝐨̀ 𝟏 𝐭𝐢𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝟏 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮_𝐛𝐨𝐬 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨𝐚̣ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 x𝐢̀ -𝐠𝐚̀ 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠
𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐝𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐚𝐬sss, 𝐜𝐨́ 𝐧𝐮́𝐭 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐠𝐚𝐬ss 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡ỉ𝐧𝐡 𝐥.𝐮̛.𝐚 𝐭𝐨 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐭𝐮𝐲̀ 𝐲́
𝐒𝐚̆̃𝐧 𝟓 𝐦𝐚̀𝐮 𝟓 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐞̂̀
𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜:𝟏𝟐𝟗*𝟐𝟑𝐦𝐦

Liên hệ qua Zalo