Bật lửa khò 1 tia Caseti CA258

2.800.000₫ Còn hàng

𝗕𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮 𝗸𝗵ò 𝟭 𝘁𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗲𝘁𝗶 CA258

– 𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗖𝗮𝗿𝘀𝗲𝘁𝗶

– 𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: CA258

– 𝗠𝗮̀𝘂 𝘀𝗮̆́𝗰: Đ𝗲𝗻, 𝗫𝗮𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮𝗻, 𝗕𝗮̣𝗰

– 𝗛𝗼̣𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁: 𝗧𝗿𝗼̛𝗻, 𝗟𝗼𝗴𝗼

– 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮: 𝗚𝗮𝘀

– 𝗦𝗼̂́ 𝗻𝗴𝗼̣𝗻 𝗹𝘂̛̉𝗮: 𝟭 𝘁𝗶𝗮

– Đ𝗮́𝗻𝗵 𝗹𝘂̛̉𝗮: 𝗜𝗖

– 𝗡𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗚𝗮𝘀

– 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗶́𝗰𝗵: 𝗡𝗵𝗶̀𝗻 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗴𝗮𝘀, 𝗹𝘂̛̉𝗮 𝗸𝗵𝗼̀, 𝗗𝗮𝗼 𝗰𝗮̆́𝘁 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀

– 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: 𝗞𝗶𝗺 𝗹𝗼𝗮̣𝗶

– 𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰: 𝟳𝟯𝗺𝗺 𝘅 𝟯𝟱𝗺𝗺 𝘅 𝟭𝟲𝗺𝗺

– 𝗧𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: ~𝟭𝟭𝟳𝗴 (𝗖𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗯𝗶̀)

– 𝗕𝗼̣̂ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺: 𝟭 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗹𝘂̛̉𝗮, 𝟭 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗼̣̂𝗽 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝗖𝗮𝘀𝗲𝘁𝗶

– 𝗡𝗼̛𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 𝗣𝗵𝗮́𝗽

Màu sắc:
Đen
Xanh

Tư vấn miễn phí

Bật lửa khò 1 tia Caseti CA258 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗣𝗵𝗮́𝗽. 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗸𝗵𝗼̀ 𝘁𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 𝘃𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗮𝗺 𝗺𝗲̂ 𝗰𝗶𝗴𝗮𝗿 𝗻𝗴𝗼𝗻.𝗦𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝘂́𝗰 𝘁𝘂̛̀ 𝗸𝗶𝗺 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗸𝗵𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝗼 đ𝗼̣̂ 𝗯𝗲̂̀𝗻 𝗰𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁. 𝗩𝗲̉ 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝘁𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗶̣𝗰𝗵, 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̃ 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗺𝗼̣𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗻.𝗖𝗮𝘀𝗲𝘁𝗶 𝗖𝗔𝟮𝟴𝟱 𝗰𝗼́ 𝗻𝗴𝗼̣𝗻 𝗹𝘂̛̉𝗮 𝗸𝗵𝗼̀ 𝟭 𝘁𝗶𝗮 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗺𝗮̣𝗻𝗵 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗰𝗵𝗮̂𝗺 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗶𝗲̂́𝘂 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀ 𝗸𝗲̂̉ 𝗰𝗮̉ 𝘀𝗶𝘇𝗲 𝗹𝗼̛́𝗻.

Đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗰𝘂̉𝗮  Bật lửa khò 1 tia Caseti CA258 đ𝗼́ 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗰𝗮̆́𝘁 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀ 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼. 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗰𝗮̆́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̃𝗶 đ𝗼̛𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗵𝗮̂̀𝘂 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗰𝗮́𝗰 𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗶𝘇𝗲 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮𝘆. 𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗰𝗮̆́𝘁 𝗻𝗮̀𝘆 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 đ𝘂̉ 𝘀𝗮̆́𝗰 𝗯𝗲́𝗻 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗮̆́𝘁 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗶𝗲̂́𝘂 𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀. Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗴𝗮̣̂𝗽 𝗴𝗼̣𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗼́ 𝗹𝗮̂̃𝘆 𝗰𝗼̂́ đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝘂́𝗶 𝗾𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲𝗼.𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮̉𝗺 𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 đ𝗮̣̂𝗺 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗣𝗵𝗮́𝗽, 𝘁𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗶̣𝗰𝗵, 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ đ𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽. Đ𝘂́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗾𝘂𝘆́ 𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗶𝗴𝗮𝗿 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗵𝘂̣ !

𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗼̛́𝗽 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗵𝗮̣𝗻 𝗰𝗵𝗲̂́ 𝗯𝗶̣ 𝗻𝗼́𝗻𝗴 𝘃𝗼̉ 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗸𝗵𝗼̀ 𝗹𝗮̂𝘂. Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗴𝗶𝗮 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̣̂ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗰𝗵𝗮̂𝗺 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗵𝗼̛𝗻, 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗴𝗮𝘀 𝗵𝗼̛𝗻.𝗢̂ 𝗰𝘂̛̉𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗮́𝘁 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗴𝗮𝘀 𝗰𝗵𝘂̉ đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗵𝗼̛𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗯𝗼̛𝗺 𝗴𝗮𝘀. 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝘆́ 𝗼̂𝗻𝗴 𝗵𝗮𝘆 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗿𝗮 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗰𝗮𝗳𝗲, 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗮́𝗰, 𝗱𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵…

Liên hệ qua Zalo